Aktuell premium/rabatt

Tillsammans med Fastighetsvärlden har Sedis tagit fram en förteckning över börsnoterade svenska fastighetsbolag och deras aktuella premium/rabatt.

Bakgrund

Ett sätt att utvärdera ett börsbolags köpattraktivitet är att jämföra bolagets börsvärde mot dess substansvärde. Om börsvärdet är högre uppstår ett »substanspremium» – att bolaget är högre värderat på börsen än dess substansvärde. Om motsatsen gäller uppstår en »substansrabatt». I den enklaste av världar ska substansvärdet vara detsamma som börsvärdet. Det kan finnas olika anledningar till att ett bolag har ett premium eller rabatt, med det kan även vara en indikation på att bolaget är över- eller undervärderat. Därmed kan det tolkas som en köp/säljsignal.

Ett samarbete mellan:
Fastighetsvärlden
och
SEDIS

Källa: Sedis AB
Källa: Sedis AB

Vad visar tabellen?

Tabellen visar svenska börsnoterade fastighetsbolag och kvoten mellan deras börsvärde1 och deras långsiktiga substansvärde2.

1För aktuella börsvärdet räknar vi på den senaste kända stängningskursen, för det aktieslag med flest antal utestående stamaktier (alltså A-, B- eller C-aktier, men ej eventuella D- eller Pref-aktier) multiplicerat med summan av alla utestående stamaktier. På motsvarande sätt räknar vi årskiftessiffran baserat på sista stängningskursen förra året.

2Långsiktigt substansvärde för den Aktuella siffran är hämtat från bolagets senaste publicerade redovisning (kvartals-, halvårs- eller årsredovisning). Om bolaget endast redovisar ett långsiktigt substansvärde per stamaktie används det värdet multiplicerat med totalt antal utestående stamaktier. Substansvärdet för Årsskiftessiffran är hämtad från förra årets årsredovisning, efter att den publicerats.

Innan årsrapporten för föregående år är publicerad visar vi ingen siffra för årsskiftet och ej heller någon utveckling – det finns helt enkelt inget att visa ännu.

En positiv siffra indikerar ett »premium».

En negativ siffra indikerar en »rabatt».

Om utvecklingen är positiv har bolagets premium ökat jämfört med hur det såg ut vid årsskiftet.

Det går att sortera tabellen genom att klicka på rubrikerna.

Vill du veta mer?

Sedis AB fokuserar på benchmarking i fastighetsbolagsbranschen. Vi hämtar siffror från redovisningar och fastighetsbolagens egna uppgifter och gör dem jämförbara i ett användarvänligt webbsystem. Vi tar också fram och levererar skräddarsydda rapporter efter specifika behov samt publicerar marknadsanalyser på kvartalsmässig basis.

Hör gärna av dig till oss genom att skicka ett mail till Petter så kan vi berätta om våra lösningar och hur de kan hjälpa dig och ditt företag.